[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Termes i condicions <\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p>De conformitat amb la Llei 34\/2002, de Serveis de la Societat de la Informaci&oacute; i de Comer&ccedil; Electr&ograve;nic, l'informem que aquest web &eacute;s titularitat de Finques Celr&agrave;, SL, (en endavant &ldquo;EL TITULAR&rdquo;), amb CIF B17617523, domicili a av. Catalunya, 12, Bx 1 de Celr&agrave; (17460); tel&egrave;fon 972 49 35 02.<\/p>\r\n<p class=\"titol text-bold text-uppercase \">PROPIETAT INTEL&middot;LECTUAL I INDUSTRIAL<\/p>\r\n<p>Els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gr&agrave;fics, pertanyen a EL TITULAR, o a tercers que han autoritzat el seu &uacute;s. EL TITULAR presenta aquests continguts amb finalitats d'informaci&oacute; i promoci&oacute;. EL TITULAR autoritza la seva utilitzaci&oacute; exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilitzaci&oacute; d'aquests dissenys, imatges o textos haur&agrave; de citar expressament la seva pertinen&ccedil;a a EL TITULAR, qui es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel&middot;lectual o industrial.<\/p>\r\n<p class=\"titol text-bold text-uppercase \">EXCLUSI&Oacute; DE RESPONSABILITAT<\/p>\r\n<p>EL TITULAR actua amb la m&agrave;xima dilig&egrave;ncia possible perqu&egrave; les dades i la informaci&oacute; que ofereix al seu lloc web estigui actualitzada en tot moment, si b&eacute; no garanteix ni es fa responsable de l'exactitud i actualitzaci&oacute; dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. EL TITULAR tampoc ser&agrave; responsable de la informaci&oacute; que es pot obtenir a trav&eacute;s d'enlla&ccedil;os inclosos en el lloc web.<\/p>\r\n<p>Les relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que, si escau, s'estableixin per EL TITULAR en un document espec&iacute;fic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.<\/p>\r\n<p class=\"titol text-bold text-uppercase \">CONDICIONS D'&Uacute;S<\/p>\r\n<p>L'&uacute;s d'aquest lloc web implica l'acceptaci&oacute; plena dels termes del present av&iacute;s legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat Espanyol. Tota persona usu&agrave;ria del web, independentment de la jurisdicci&oacute; territorial des de la qual es produeixi el seu acc&eacute;s, accepta el compliment i respecte d'aquestes cl&agrave;usules amb ren&uacute;ncia expressa a qualsevol altre fur que pogu&eacute;s correspondre-li.<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Termes i condicions

De conformitat amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informem que aquest web és titularitat de Finques Celrà, SL, (en endavant “EL TITULAR”), amb CIF B17617523, domicili a av. Catalunya, 12, Bx 1 de Celrà (17460); telèfon 972 49 35 02.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a EL TITULAR, o a tercers que han autoritzat el seu ús. EL TITULAR presenta aquests continguts amb finalitats d'informació i promoció. EL TITULAR autoritza la seva utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d'aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a EL TITULAR, qui es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

EL TITULAR actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al seu lloc web estigui actualitzada en tot moment, si bé no garanteix ni es fa responsable de l'exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. EL TITULAR tampoc serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc web.

Les relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que, si escau, s'estableixin per EL TITULAR en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

CONDICIONS D'ÚS

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena dels termes del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat Espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.


Cargando datos. Un momento, por favor...